Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

Николич С. (Республика Сербия) Инклюзивное и специальное образование в Республике СербииСтраницы: 27–32

 

Автор:

Николич Снежана,

профессор, доктор факультета специального образования и реабилитации Университета Белграда (Сербия)

E-mail: dekan@fasper.bg.ac.rs

 

Перевод с сербского: Svetlana Petrović

E-mail: svetlana@fasper.bg.ac.rs

 

Аннотация.  В статье представлена система специального и инклюзивного образования детей с нарушениями развития в Республике Сербии. Описаны существующие организационные формы в дошкольном, начальном и среднем школьном образовании. Обобщены текущие проблемы в инклюзивных и специальных образовательных практиках.

 

Ключевые слова: Республика Сербия, инклюзивное образование, специальное образование, дети с нарушениями развития, последствия политики инклюзивного образования.

 

 

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Inclusive and special education in Republic of Serbia

 

Author:

Snezhana Nikolich

Professor, Doctor of the Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade (Serbia).

 

E-mail: dekan@fasper.bg.ac.rs

 

Translation from Serbian: Svetlana Petrović

E-mail: svetlana@fasper.bg.ac.rs

 

The system of special and inclusive education for children with developmental disorders in Republic of Serbia is shown in the article. Current organizational forms of school education at pre-, primary and secondary levels are described in the research. Author generalizes up-to-date problems in inclusive and special educational practices.

 

Key words: Republic of Serbia, inclusive education, special education, children with developmental disorders, results of inclusive educational policy.

 Литература

 1. Друштво дефектолога Србије. Преглед кључних проблема / питања од значаја за уређење статуса дефектолога и установа за образовање деце и ученика са сметњама у развоју. 2016. URL: http://defektolozisrbije.org.

2. Еминовић Ф., Никић Р. Ослонци и баријере за инклузивно образовање у србији. У (Ур.): С. Николић, Д. Илић Стошовић, М. Стошљевић, Стручни сарадник у инклузивном образовању, Друштво дефектолога Србије. 2013. 29–57.

3. Закон о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 72/09). 4. Закон о предшколском образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр. 18/10).

5. Јаблан Б., Станимировић Д., Максимовић Ј., Србовић Ј. Шта тифлолози у србији мисле о инклузивном образовању и колико су о томе информисани? // Специјална едукација и рехабилитација (Београд), 2014. Вол. 13, бр. 1: 51–71.

6. Марковић С., Лазор М., Дошен Љ.. Transformation of Special School the Service Centers for Special Education and Rehabilitation in Vojvodina. In G. Nedović, D. Rapaić, D. Marinković (Ed): Special education and rehabilitation – science and/or practice. 2010. 597–624. Society of Special Educators and Rehabilitators of Vojvodina, Novi Sad.

7. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (Службени гласник бр. 72/2010).

8. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник бр. 63/2010).

 9. Републички завод за статистику: Статистика образовања 2016. URL: www.stat.gov.rs/ WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=126.

10. Анализа квалитета образовања у школама и одељењима за образовање деце са сметњама у развоју. URL: Defektolozisrbije.org/wp-content/uploads/2016705/ UNICEF.pdf.

 


Яндекс.Метрика