Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

Нейролингвистические основы логопедической диагностики и коррекции при ранних повреждениях центральной нервной системыТип статьи: информационно-аналитическая

 

Страницы: 60–68

 

Автор:

Михалик Мирослав,

доктор наук (габилитированный доктор), профессор (экстраординарный). Зав. кафедрой нейролингвистики. Педагогического университета Краков, Польша.

E-mail: mirmishI@krakow.pl

 

Аннотация:

В статье описаны связи актуальных вопросов нейролингвистики с некоторыми проблемами современной логопедии. Обращено внимание на возможности, которые дает нейровизуализация центральной нервной системы логопедической практике. Кроме того, рассмотрено значение исследований нейропластичности нервной системы, памяти, рутинизации и вербализации. В плоскости сравнения — нарушения речи, возникшие вследствие ранних повреждений мозга. На этой основе сделана попытка доказать значение нейролингвистических исследований для логопедической диагностики и терапии в детском возрасте.

 

Ключевые слова: нейролингвистика, логопедия, нейровизуализация, нейропластичность, память, рутинизация, вербализация.

 

 

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Neurolinguistic Foundations of Logopaedic Diagnostics and Therapy at Early Damages of CNS

 

Author:

Mihalik Miroslav

Dr., Prof., Head of Neurolinguistic Department, Pedagogical University, Krakow, Poland.

E-mail: mirmishI@krakow.pl

 

Annotation. The relationship of current problems of neurolinguistics with some problems of modern logopaedics is described. The possibility of applying neuroimaging of CNS in logopaedic practice, as well as the importance of research of neuroplasticity of nervous system, memory, routinization, and verbalization are considered. The attempt to show the significance of neurolinguistic research for logopedic diagnostics and therapy in childhood is made.

 

Key words: neurolinguistics, logopaedics, neuroimaging, neuroplasticity, memory, routines, verbalization.

 Литература

1. Bierwiaczonek, B.O języku ucieleśnionym // Językoznawstwo kognitywne III / red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz. Гданьск, 2006. — С. 444–479.

2. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M. i in. Psychologia pamięci. Leksykon. Warszawa, 1997.

3. Grabias, S. O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania // Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray] Gdańsk, 2012a. — С. 56–69.

4. Grabias, S. Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego // Logopedia. Teoria zaburzeń mowy / red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin, 2012b. — C. 15–71.

5. Herzyk, A. Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa, 2005.

6. Kurcz, I., Okuniewska, H. Wstęp // Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka / red. I. Kurcz, H. Okuniewska, Warszawa, 2011. — С. 11–21.

7. Łuria, A.R. Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki. Warszawa, 1976a.

8. Łuria A. R. Podstawy neuropsychologii. Warszawa, 1976b.

9. Mazurkiewicz-Sokołowska, J. Transformacje i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych. Kraków, 2006.

10. Mazurkiewicz-Sokołowska, J. Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym. Kraków, 2010.

11. Michalik, M. Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach. Kraków, 2011.

12. Michalik, M. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej. Gdańsk, 2015.

13. Mietz, K. Pamięć i rutynizacja jako czynniki warunkujące nabywanie języka. — Неопубликованная дипломная работа на степень магистра, написанная на Кафедре Нейролингвистики Педагогического университета в Кракове под руководством доктора наук M. Михалика, 2015.

14. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. Psychologia poznawcza. Warszawa, 2006.

15. Panasiuk, J. Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji // Logopedia. Lublin, 2008. Т. 37. — С. 69–88.

16.  Panasiuk, J. Terapia zaburzeń mowy u chorych neurologicznie a mechanizmy neuroplastyczności // Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych / red. M. Michalik. Kraków, 2014. — C. 41–65.

17. Panasiuk, J., Zyss T., Michalik, M., Ryszka-Kurczab, M. Przedmiot neurolingwistyki // Neurolingwistyka praktyczna / red. T. Zyss, M. Michalik, M. Ryszka-Kurczab, Kraków, 2015. T. 1. В печати.

18. Pilarska, E. Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci // Biomedyczne podstawy logopedii / red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, 2014. — С. 68–82.

19. Stasiak, J. Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii prolongaty // Logopedia. Lublin, 2008. Т. 37. — С. 39–57.

20. Szperlak, M. Wpływ werbalizacji na procesy zapamiętywania u dzieci — Неопубликованная дипломная работа на степень магистра, написанная на Кафедре Нейролингвистики Педагогического университета в Кракове под руководством доктора наук M. Михалика, 2015.

21. Włodarski, Z. Rola werbalizacji w procesach pamięci u dzieci. Wrocław, 1968.

22. Zyss, T. Historia badań nad mózgową lateralizacją funkcji językowych // Nowa Logopedia. Т. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków, 2013. — С. 43–65.Яндекс.Метрика