Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

Методы и техники сурдологопедической работы с детьми, имеющими нарушения слухаТип статьи: научно-методическая

 

Страницы: 44-50

 

Автор:

Музыка-Фуртак Эва

кандидат гуманитарных наук, адъюнкт. Научный сотрудник Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша)

E-mail: ewa.muzyka-furtak@poczta.umcs.lublin.pl

 

Аннотация.

В статье представлен обзор методов и техник коррекционной работы, применяемых в настоящее время в Польше при работе с детьми, имеющими нарушения слуха. Развитие аудиологической диагностики отразилось на характере и объемах сурдологопедической коррекции. Популярность приобрели методы и техники, применяемые на самых ранних этапах развития детей и направленные на максимальное улучшение их слуха.

 

Ключевые слова: сурдологопедическая коррекция, ребенок с повреждением слуха, методы языкового воспитания

 

 

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Methods and Techniques of Surdologopedics Work with Children Having Hearing Impairment

 

Article type: scientifically-methodical

 

Pages: 44-50

 

Author:

Muzyka-Furtak Ewa

Ph.D. in Humanities, Associate Prof., Researcher, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

E-mail: ewa.muzyka-furtak@poczta.umcs.lublin.pl

 

Annotation. The article presents the review of methods and techniques of correctional work currently applied in Poland at work with children having hearing impairment. Development of audiological diagnostics is reflected on the character and volume of surdologopedics correction. Methods and techniques applied at the earliest stages of development of children and directed on the maximum improvement in their hearing are got popularity.

 

Key words: surdologopedics treatment, child with hearing impairment, methods of language education.

 Литература

1. Bieńkowska, K. Słucham, mówię, jestem… Program 60 kroków do oceny i terapii dziecka z wadą słuchu. Krosno, 2011.

2. Januszewicz, M., Jura, M., Kowal, J. Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji. W: M. Sak (red.) Edukacja głuchych. Warszawa, 2014, s. 8–16.

3. Kilińska-Ewertowska, E. Ćwiczenia logorytmiczne. Gdańsk, 1993.

4. Krakowiak, K. Nowe podstawy wychowania językowego dzieci z głębokimi prelingwalnymi uszkodzeniami słuchu. «Audiofonologia» 25, 2004, 1–9.

5. Krakowiak, K. Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin, 2006.

6. Krakowiak, K. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych dziecka z Uszkodzonym Słuchem (KOZK). W: K. Krakowiak. Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, Lublin, 2012, 442–462.

7. Krakowiak, K., Muzyka, E., Wojda, P. O porozumiewaniu się niesłyszących ze słyszącymi. W: J. Kobosko (red.) Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie. Warszawa, 2009, s. 199–211.

8. Löwe, A. Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić. Tłum. H. Ferenc. Poznań, 1999.

9. Piotrowska, A., Lorens, A., Serafin-Jóźwiak, J., Skarżyński, H. Przedoperacyjne wartości progów słyszenia jako kryterium kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego. «Nowa Audiofonologia» 1(3), 2012. s. 24–29.

10. Prożych, A. Metoda werbo-tonalna w pracy z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu. W: Gałkowski T. Radziszewska-Konopka M. (red.) Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu. Warszawa, 2011.

11. Prożych, A., Radziszewska-Konopka, M. Dźwięki marzeń. Ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu. Warszawa, 2007.

12. Rosier, H. Wychowanie słuchowe. Tłum. E. Hadley. Warszawa, 1997.

13. Schmid-Giovannini, S. Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem. Warszawa, 1995.

14. Szkiełkowska, A., Skarżyński, H., Piotrowska, A., Lorens, A., Szuchnik, J. Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi. «Otorynolaryngologia» 7(3), 2008. s. 121–128.

15. Szyfter, W. Organizacja i wyniki Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce. W: T. Gałkowski, M. Radziszewska-Konopka (red.) Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu. Warszawa, 2001, s. 61–63.

16. Tomaszewski, P. Mówić czy migać? Prawo dziecka głuchego do wychowania dwujęzycznego. W: D. Gorajewska (red.) Prawo równych szans. tendencje i kierunki zmian. Warszawa, 2005a, s. 113–124.

17. Tomaszewski, P. Polski język migowy w wychowaniu dwujęzykowym dzieci głuchych. W: J. Porayski-Pomsta (red.) Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej. Studia pragmalingwistyczne 4. warszawa, 2005b, s. 33–58.

18. Walencik-Topiłko, A., Wyscoka, M. Logorytmika w terapii surdologopedycznej. W: E. Muzyka-Furtak (red.) Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk, 2015, s. 343–353.

 


Яндекс.Метрика