Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

Развитие активной позиции в коммуникации детей с расщеплением губы и нёба. Результаты исследования и стратегии помощиТип статьи: теоретико-экспериментальная

 

Страницы: 64-73

 

Автор:

Плюта-Войцеховска Данута,

доктор филологических наук. Силезский университет в Катовицах. Профессор.

E-mail: danuta@pluta-wojciechowska.eu

 

Аннотация:

Автор представляет результаты сравнительного исследования стиля коммуникации детей с расщеплением губы и неба и без такового. Результаты анализируются в контексте последствий расщепления нёба для развития коммуникации ребенка. Предлагаются различные стратегии помощи ребенку с расщеплением, целью которых является развитие активной позиции в коммуникации с момента рождения.

 

Ключевые слова: речь детей с ращеплением губы и нёба, стиль коммуникации, популяризация активной позиции в коммуникации.

 

 

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

Development of Active Attitudes in Communication of Children with Lip and Palate Cleft. Study Results and Strategies of Support

 

Article type: theoretical and experimental

 

Pages: 64-73

 

Author:

Pluta-Wojciechowska Danuta

Dr. in Philology, Professor, University of Silesia, Katowice, Poland.

E-mail: danuta@pluta-wojciechowska.eu

 

Annotation. The author presents the results of comparative study of communication styles among children with lip and palate cleft as well as among children without disorder. The results are analyzed in the context of the consequences of cleft palate on a child’s communication growth. Various supporting strategies of a child with cleft palate are proposed, the purpose of which is the development of active attitudes in communication from the birth.

 

Key words: speech of children with lip and palate cleft, style of communication, promoting of active attitudes in communication.

 Литература

1. Chapman K., 1993, Phonologic processes in children with cleft palate. «Cleft Palate – Craniofacial Journal» T. 30, nr 1, s. 64–70.

2. Estrem T., Broen P., 1989, Early speech production of children with cleft palate. «Journal Speech and Hearing Research» nr 32, s. 12–23.

3. Fey M. E., 1986, Language intervention in young children. San Diego. College-Hill Press.

4. Golding-Kushner K., 2001, Therapy Techniques for Cleft Palate Speech & Related Discorders. SINGULAR THOMSON LEARNING. Australia. Canada. Mexico. Singapore. Spain. United Kingdom. United States.

5. Hortis-Dzierzbicka M., 1999, Rozszczep wargi i podniebienia — problematyka mowy rozszczepowej [Lip and palate cleft — the issues in the area of cleft speech]. «Medycyna Wieku Rozwojowego» — T. 3, nr 3, p. 369-375.

6. Hortis-Dzierzbicka M., Komorowska A., 1996, Wpływ warunków anatomicznych na rehabilitację mowy u dzieci z wadą rozszczepową twarzy. W: II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia [The influence of anatomical conditions on the therapy of speech among children with a cleft disorder of the face. In: II Working Conference — the therapy of speech. Lip and palate cleft]. Ed. Zofia Dudkiewicz. Instytut Matki i Dziecka. Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Warszawa, p. 19–23.

7. Hortis-Dzierzbicka M., Stecko E., Dudkiewicz Z., 2000, Psychologiczne aspekty wady rozszczepowej twarzy [Psychological aspects of the cleft disorder of the face]. «Nowa Pediatria» R. 4 nr 1, p. 27–29.

8. Jakima S., Szczepańska K., 1996, Ocena stanu psychicznego dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi w wieku adolescencyjnym [The assessment of the psychical state of the adolescent children with lip and palate cleft]. In : II konferencja robocza — dokumentacja. Rozszczep wargi i podniebienia Ed.: Z. Dudkiewicz. Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Warszawa, p. 76–81.

9. Matthews-Brzozowska T., Zalesska-Kręcicka M, Morawska-Kochman M., Leczenie foniatryczno-logopedyczne [Phoniatric treatment and speech therapy]. In: Rozszczepy wargi i podniebienia. Ed. T. Matthews-Brzozowska Medical Academy Piastów Śląskich in Wrocław. Wrocław 2007, p. 90–97.

10. McWilliams B. J., Morris H. L., Shelton R. L., 1990, Cleft Palate Speech. B.C. DECKER. Philadelphia.

11. Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt [Adult speech targeted at infants]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

12. Pluta-Wojciechowska D., 2002, Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego — przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji [Realization of phonemes of Polish language by people with cleft of primary and/or secondary palate —the review of the selected problems, standpoints, proposals]. «Logopedia» nr 31, p. 199–225.

13. Pluta-Wojciechowska D., 2006, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka [Disorders in speech among children with lip and palate cleft. Study-Theory-Practice]. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała.

14. Pluta-Wojciechowska D., 2010, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje [The bases of pathophonetics of cleft speech. Dislocations]. Bytom.

15. Pluta-Wojciechowska D., 2004, O stygmatach dziecka z wadą rozszczepową [About stigmas in children with cleft disorder]. In: Żyć z pasją, żyć w ruchu. Ed. B. Cyl. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Piekary Śląskie, p. 54–65.

16. Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia [Speech in children with lip and palate cleft]. Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków.

17. Pluta-Wojciechowska D., 2011, O stylu komunikacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia [About the style of communication in children with lip and palate cleft]. Logopedia 2010/2011, nr 39–40, p. 93–120.

18. Pluta-Wojciechowska D., Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego [Disorders in the primary activities and articulation. The bases of the speech therapy]. Wydawnictwo Erg-Sum, Bytom 2013.

19. Porayski-Pomsta J., 2005, Opis rozwoju mowy dziecka z perspektywy komunikacyjnej [The description of the development of the child’s speech from the perspective of communications]. In: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i komunikacyjnej. Ed. Józef Porayski-Pomsta. Dom Wydawniczy. Warszawa, p. 13–21.

20. Rocławski R., 1991, Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku niemowlęcym [Shaping communicative bases in children at the infant age]. In: Opieka logopedyczna od poczęcia. Ed. B. Rocławski. Gdańsk. Zakład Logopedii UG, p. 85–89.

21. Szczepańska K., Łyjak A., Dudkiewicz Z., 1996, Problemy psychologiczne leczenia zespołowego dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia [Psychological problems of the group treatment of the child with lip and palate cleft]. In: II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia. Ed. Z. Dudkiewicz. Instytut Matki i Dziecka Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Warszawa, p. 33–37.

22. Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania [Cultural sources of the human cognition]. PIW. Warszawa.


Яндекс.Метрика