Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

Система ранней помощи в Чешской РеспубликеТип статьи: информационно-аналитическая

 

Страницы: 15-21

 

Автор:

Шандорова Зденка, доктор философских и педагогических наук, кафедра наук о воспитании, философский факультет, Университет Пардубице, Чешская республика

 

Аннотация. Материалы статьи раскрывают исторический и социально-культурный контексты становления и развития системы ранней помощи в Чехии, следующей общеевропейским традициям понимания сущности этого социального явления. Показана роль неправительственных некоммерческих организаций на начальном этапе развития услуг в области ранней помощи в стране. Представлена современная законодательная база ранней помощи, опирающаяся на Закон Чешской Республики № 108/2006 Sb. «О социальных услугах».

 

Ключевые слова: ранняя помощь в Чешской Республике, ранняя помощь как социальная услуга, принципы ранней помощи, законодательство в области ранней помощи в Чехии.

 Early Support System in Czech Republic

 

Article type: information-analytical

 

Pages: 15-21

 

Author:

Shandorova Zdenka — Dr. of Pedagogical Sciences, Prof., University of Pardubice, Czech Republic

 

Annotation. The article reveals the historical and socio-cultural contexts of formation and development of the early support system in Czech Republic. The role of non-governmental non-profit organizations at the initial stage of development of services in the field of early support in the country is shown. The modern legislative framework of early support based on the Law of the Czech Republic No. 108/2006 Sb. "On social services" is presented.

 

Key words: early support in Czech Republic, early support as social service, principles of early support, legislation in the field of early support in Czech Republic.

 Литература

1. Dunovský, J. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada Pub., 1999, 279 p. ISBN 80-716-9254-9.

2. EVROPSKÁ AGENTURA PRO ROZVOJ SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (2010). Raná péče — Pokrok a vývoj 2005–2010, Odense, Dánsko: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání.

3. Matějček, Z. (2002). Raná péče a její domácí kořeny. Psychologie Dnes 6/ 2002, s. 4–8, ISSN 1211–5886.

4. Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006–2009. MPSV ČR 2005.

5. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. MPSV ČR, 1992, 1993, 1998.

6. Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014: schválený usnesením vlády České republiky ze dne 29. března 2010 č. 253. Praha: Úřad vlády České republiky, sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2010. ISBN 978-80-7440-024-7.

7. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením a kombinovaným postižením. Praha: Středisko rané péče Praha, Haštalská 27, 1998.

8. Raná intervence v Evropě. Trendy v 17 evropských zemích. Praha: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2000. s. 96. ISBN 87-90591-04-6.

9. RANÁ PÉČE: analýza situace v Evropě: klíčové aspekty a doporučení: souhrnná zpráva. Brusel: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání (2005), 53 s. ISBN 87-915-0076-1.

10. PRÁVO NA DĚTSTVÍ. (2012). Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2012–2015.

11. Šándorová, Z. (2005). Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku. Hradec Králové: Gaudeamus 2005, 97 s. ISBN 80-7041-259-X.

12. VÝROČNÍ ZPRÁVY Sdružení pro ranou péči v Pardubicích 2004 – 2012.[Online].URL: http://www.ranapece-pce.cz/

13. VÝROČNÍ ZPRÁVA Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s.. (2013). [Online]. URL:http://www.ranapece.cz/index.php/cs/o-nas/vyroni-zpravy.html

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA Středisko rané péče Brno. (2013). URL:http://www.ranapece.cz/index.php/cs/o-nas/vyroni-zpravy.html

15. VÝROČNÍ ZPRÁVA Středisko rané péče Tamtam Praha. (2013).[Online]. URL: http://www.tamtam-praha.cz/o-nas/dokumenty-tamtam-praha/zpravy-o-cinnosti.html

16. VYHLÁŠKA č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (2011).[Online].  In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, roč. 2011, částka 136/2011. URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-391

17. ZÁKON č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (2006). [Online]. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, č. 108, částka 37/2006. URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

18. Registr sociálních služeb dostupný z: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1402397429744_5&zak=Pardubick%C3%BD&zaok=&sd=ran%C3%A1+p%C3%A9%C4%8De


Яндекс.Метрика